Om Språkprojektet

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever.

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

När en huvudman (dvs kommun eller koncern) ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett flerspråkigt digitalt läromedel. Huvudmannen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom både transpråkande och digitalt, multimodalt lärande.

Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din huvudman kan utbyta erfarenheter med andra huvudmän.

Alla huvudmän kan även påverka inriktningen på forskningen.

Vill din kommun eller skolkoncern delta? Eller önskar du få mer information? Kontakta våra kommun- och kundansvariga redan idag, så får du veta mer. De finns för att hjälpa dig och din kommun.

Läs vår forskningssammanställning här

Transspråkande

På ett av Språkprojektets Meetup lärde oss Gudrun Svensson, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, att man Inom forskningen brukar tala om the Multi-lingustic turn. Det är en förändring av samhällen som genomsyrar ekonomi, skola och individers vardagsliv. Samhällen som tidigare präglats av monolingvism, det vill säga enspråkighet, har nu övergått till att bli multilingvistiska, flerspråkiga. Vi ser en tilltagande språklig mångfald, men även att enskilda elever blir allt mer flerspråkiga.

När man arbetar transspråkande, och bejakar elevers modermål, ger man möjligheter till skolframgång för flerspråkiga elever genom att ta deras redan tillägnade resurser i anspråk.

Inom Språkprojektet och på Binogi ser vi att flerspråkigheten är en positiv och berikande faktor som ska nyttjas. Transspråkande bidrar även till att skapa ett interkulturellt förhållningssätt i klassrummet som skapar möjlighet till förståelse och samlevnad i ett mångfaldssamhälle.
Gudrun Svensson betonar att: “Den kognitiva nivån på undervisningen behöver ligga på elevens rätta nivå, oavsett språk. Om man inte kan matcha den kognitiva nivån pga språkhinder, ser man en nedåtgående spiral där eleverna aldrig kommer ifatt de jämnåriga. Transspråkande har positiva effekter på flerspråkiga elevers identitets-, språk- och kunskapsutveckling. Transspråkande skapar dessutom möjligheter för vårdnadshavare att aktivt delta i sina barns utbildning.”

Språk och identitet

I den här videon talar Jim Cummins om kopplingen mellan språk och identitet.

Jim Cummins är världsledande forskare och professor på Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto samt Åbo Universitet i Finland där han arbetar med språkutveckling.

Cummins är en pionjär inom området, som har inspirerat och lagt grunden för fortsatt forskning om flerspråkiga elever runt om i världen.

Han påpekar problemet med studenter som släpar efter i undervisningen eftersom de inte helt förstår språket. Forskningen visar att det kan ta mer än fem år för nyanlända elever att lära sig “skolspråket”, även om de till synes helt behärskar vardagsspråket. Elever som lär sig på både modersmålet och andraspråket parallellt kan använda kunskaperna i båda språken för att utveckla sina förmågor. Cummins kallar detta fenomen för "de dubbla isbergen". Han visar också på att de visuella presentationerna i Studis/Binogis utbildningsvideor kan ha en positiv effekt när de kombineras med tal och text på både modersmålet och andraspråket.

Vi är extra stolta när Jim Cummins säger följande om Binogi: "Binogi is a dream come true for teachers and have the potential to change every school in the whole world." Vill du läsa mer om Cummins evidensbaserade forskning på Binogi finns mer information under fliken Forskning

Äppelviksskolan i Stockholm

Senhösten 2017 träffade vi entusiastiska elever och lärare på Äppelviksskolan i Stockholm. De berättar om nyttan av Binogi och om hur de animerade filmerna stimulerar lärandet.

Ölands gymnasium i Borgholm

Ölands Gymnasium tog nästan över en natt emot hundra nyanlända. Hör elever och lärare berätta om hur Binogi gav ungdomarna ett snabbspår till gymnasiekompetens.

Falkbergsskolan i Botkyrka

Falkbergsskolan var en av de tjugo pilotskolorna. I dokumentärfilmen nedan kan du se elever och lärare dela med sig av sina upplevelser från pilotstudien. Vi berättar också kort om bakgrunden till Språkprojektet.

Bästa möjliga flerspråkiga läromedlet Binogi

Språkprojektet är ett flerårigt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla bästa möjliga digitala och flerspråkiga läromedel. Särskilt fokus ligger på att så snabbt som möjligt integrera nyanlända i skolans ordinarie undervisning.

Språkprojektets första del sträcker sig från januari 2015 till december 2020. Vi utvärderar, utvecklar och lanserar läromedlet löpande. Det ger eleverna möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt med språkinlärningen. Kommuner som går med i Språkprojektet får tillgång till Binogis digitala läromedel, där lektionerna i dag är översatta till sex språk. Nu adderar vi ytterligare tre språk: thailändska och spanska. Franska och tyska kommer också att ingå som en extra bonus.