Användarvillkor

Reviderat: 2021-05-20

1. Allmänt

1.1. Dessa Användarvillkor gäller tillgång till läromedlet Binogi.se (“Tjänsten”) som tillhandahålls av Binogi Sverige AB (svb) (”Binogi”), org.nr 556852-7823 med adress Saltmätargatan 19, 113 59 Stockholm, email: support@binogi.se. Dessa Användarvillkor blir en del av avtalet mellan Binogi och Användaren.

2. Definitioner

Användaren avser de juridiska personer som använder Tjänsten och har godkänt dessa Användarvillkor.

Användardata: Information om Användares (i) användning av Tjänsten samt (ii) konton, namn, dokument eller elektroniska filer som uppges till Binogi.

Användarvillkor: Dessa användarvillkor, inklusive integritetspolicy, som Användare måste godkänna för att få tillgång till Tjänsten är vid var tid tillgängliga via Binogis hemsida.

Dokumentation: Dokumentation relaterad till Tjänsten som Binogi vid var tid förmedlar till Användaren i tryckt eller digital form.

Fel: Alla återkommande och väsentliga brister för Tjänsten att fungera i enlighet med Dokumentation.

Hemsidan: Hemsidan binogi.se

Personuppgifter: Information som kan härröras till en nu levande fysisk individ.

3. Tillgänglighet

3.1. Tjänsten tillhandahålls till Användaren först då dessa Användarvillkor accepterats. Det kan förekomma situationer då Hemsidan inte kommer att vara tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför Binogis kontroll, för vilka Binogi inte ansvarar för.

4. Användarrättigheter

4.1. Genom att acceptera dessa Användarvillkor upplåter Binogi en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt till Användaren att abonnera på Tjänsten, inbegripet möjligheten att logga in och använda det material och de tjänster som tillgängliggörs genom Tjänsten.

4.2. Alla rättigheter i och till Tjänsten som inte uttryckligen upplåts under dessa Användarvillkor tillhör Binogi.

5. Användarbegränsningar

5.1. Med förbehåll för punkt 5.2 får Användaren inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Tjänsten eller något av det material som finns på Binogi.se, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Tjänsten, (iii) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra eller överlåta några rättigheter i Tjänsten, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten, till annan part. Användaren förbinder sig att inte utföra någon av ovannämnda handlingar eller orsaka eller tillåta tredje part att göra, eller försöka genomföra, sådana handlingar.

5.2. Användaren förstår och godkänner att Binogi eller Binogis licensgivare äger rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, och intresse i och till alla immateriella rättigheter (inklusive alla bearbetningar eller förbättringar av dem) som hänför sig till Tjänsten och eventuella förslag, förbättringsförfrågningar, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av Användaren i anslutning till Tjänsten.

6. Binogis åtaganden

6.1. Binogi ger Användaren tillgång till webbplatsen och den tjänst som tillhandahålls där.

6.2 Binogi är skyldig till användaren ingen konkret framgång. I synnerhet är Binogi inte skyldig till en viss kvalitet på det tillhandahållna läromaterialet eller dess kompatibilitet med det som lärs i användarens klassrumsundervisningsmaterial.

6.3. Binogi garanterar inte nätverkstillgänglighet mellan användaren och Binogi-servrarna för lagring och tillhandahållande av tjänsten, eftersom den här åtgärden omfattar flera tjänster från tredje part och funktioner som är oberoende av Binogi.

6.4. Binogi förbehåller sig rätten att införa nya funktioner eller funktioner för Tjänsten som kan vara associerade med nya kommersiella villkor. Användaren är då fri att välja om denne vill få åtkomst till dessa nya funktioner eller ej.

7. Användarens åtaganden

7.1. Användaren är ansvarig för att användarkonto, användar-ID, lösenord och annan information som används för att få tillgång till Tjänsten hanteras på ett säkert sätt som förhindrar ej auktoriserad tillgång eller användning av Tjänsten.

7.2. Användaren får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Tjänsten, eller på annan sätt använda Tjänsten i strid med de syften för vilka Tjänsten tillhandahålls, eller skicka, överföra, eller i Tjänsten lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri, eller bereda sig, eller försöka bereda sig, tillgång till Tjänsten eller därtill relaterade system på sätt som står i strid med dessa Användarvillkor.

7.3. Användaren ska, verifiera att denne är införstådd med, och godkänner eventuella tekniska krav för Tjänstens funktionalitet i enlighet med dessa Användarvillkor.

8. Premiumkonto

8.1. För att få tillgång till allt material och alla quiz på Binogi.se måste de Användare som inte har tillgång till Tjänsten via sin skola betala för ett Premiumkonto. Detta kan beställas genom att kontakta support@binogi.se. Premiumkontot förnyas årsvis om inte det sägs upp.

9. Personuppgifter och datasäkerhet

9.1. För att kunna tillhandahålla Tjänsten behöver Binogi behandla vissa personuppgifter. Binogis hantering av dessa personuppgifter regleras av gällande Integritetspolicy och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679.

9.2. Binogi kan komma att använda tredje parter som underleverantörer för lagring, underhåll och behandling av Personuppgifter. Lagring, underhåll och behandling av personuppgifter sker alltid inom EU, dock kan underleverantörerna eller underleverantörernas moderbolag vara registrerade utanför EU/EES, i enlighet med gällande lag.

10. Data

10.1. Användare äger alla rättigheter, ideella som såväl ekonomiska, till Användardata. Användaren upplåter härmed till Binogi en icke-exklusiv, icke-överlåtbar (förutom vad som anges i Avsnitt 15.2. nedan) icke-underlicensierbar rätt att använda, kopiera, överföra, ändra och visa Användardata enbart för ändamålet med Användarens användning av Tjänsten.

10.2. Binogi ska inte använda Användardata förutom för att förbättra Tjänsten och/eller för att uppfylla sina skyldigheter under dessa Användarvillkor.

10.3. Binogi äger alla rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, till Användardata i aggregerad, avidentifierad form.

11. Underhåll, support, och servicenivåer

11.1. Binogi ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla Tjänsten till Användaren.

11.2. Binogi kan komma att lansera nya egenskaper eller funktioner i samband med Tjänsten som kan vara förknippade med nya, kommersiella villkor. Användaren har då möjligheten men behöver ej beställa tillgång till dessa nya funktioner.

11.3. Binogi ska bistå Användaren med generell support i enlighet med vad som anges på Binogis hemsida.

11.4. Binogi ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att korrigera och hantera Fel eller för att erbjuda en rimlig, alternativ lösning så snart som möjligt under vanliga arbetstider. Användaren skall bistå med sådan åtkomst, information och support som Binogi rimligen kan behöva i processen att korrigera och hantera Fel. Denna paragraf utgör Användarens enda rättigheter till avhjälpande av Fel enligt dessa Användarvillkor.

11.5. Undantag från support. Binogi är inte skyldigt att korrigera Fel eller erbjuda support i den utsträckning Fel eller supportbehov uppkommer till följd av, som del eller helhet, (i) Användarens tekniska miljö; (ii) oförmåga hos Användarens, eller tredje parts, utrustning, mjukvara, hjälpmedel, digitala applikationer eller internetuppkoppling, eller andra skäl eller kompletterande funktioner som ligger utanför Binogis tekniska miljö; (iii) en inträffad händelse som faller under bestämmelsen om force majeure.

11.6. Ansvarsbegränsning. De åtgärder som definieras genom dessa Användarvillkor är den kompensation som Användaren kan ges för samtliga Fel som uppkommer i Tjänsten.

11.7. Binogi ska vidta sådana åtgärder som Binogi anser lämpliga för att upprätthålla säkerhet för Personuppgifter. Sådana åtgärder ska inte understiga vad som får anses rimligt för en leverantör av motsvarande storlek som Binogi, givet typen av Tjänst och den information som Tjänsten typiskt sett hanterar.

11.8. Supportfönster. Binogi kommer vid vissa tillfällen och för en begränsad tidsperiod utföra underhåll av Tjänsten under vilka Hemsidan, inklusive servrar och motsvarande teknisk utrustning inte kommer vara tillgänglig för Användaren (“Supportfönster”).

12. Immateriella rättigheter

12.1. Tjänsten är skyddad av immateriella rättigheter, såsom, men inte begränsat till, patenträttigheter, upphovsrätt, varumärkesrätt, designrätt och databasrättigheter (Sui Generis). Alla Immateriella Rättigheter härrörande till Tjänsten (“Immateriella Rättigheter”) är och förblir Binogis eller dess licensgivares, egendom.

12.2. Användaren förstår och accepterar att Användarens rättigheter eller åtkomst till Immateriella Rättigheter begränsas till de rättigheter som uttryckligen följer av dessa Användarvillkor och inkluderar inte några ytterligare eller underförstådda licenser eller rättigheter.

13. Åtagande om servicenivå

13.1. Binogi kommer använda kommersiellt rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten tillgänglig med undantag för Supportfönster.

13.2. Binogi garanterar inte nätverkstillgängligheten mellan Användaren och Binogis servrar för lagring och drift av Tjänsten, eftersom sådan tillgänglighet involverar flertalet tredjepartstjänster och tredjepartsfunktioner som ligger utanför Binogis kontroll.

14. Garantier

14.1. Binogi garanterar att så snabbt som praktiskt möjligt åtgärda de fel som uppstår gällande Hemsidan. Längre nertider kan dock förekomma under planerade servicefönster.

14.2. Binogi gör inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för särskilt syfte, resultat från att använda Tjänsten.

14.3. Tredjepartsapplikationer och integrationer. Binogi gör varken några utfästelser avseende, garanterar eller uppmuntrar användandet av, eller åtar sig ansvar för någon tredjeparts applikation eller integration (eller innehåller däri) eller någon annan produkt, teknologi, eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part via eller genom Hemsidan.

14.4. Kvalitet hos Användardata. Binogi gör inga utfästelser, och friskriver sig från alla garantier, avseende tillfredsställande kvalitet hos Användardata, Användardatans lämplighet för ett särskilt syfte eller resultatet från tolkning och användning av Användardata.

14.5. Användarens garantier. Användaren garanterar att den har tillgång till den utrustning och mjukvara som Binogi, via Binogis Hemsida, genom Dokumentation eller på annan skriftlig väg har förklarat behövs för att använda Tjänsten, eller som annars uppenbarligen behövs för användning av Tjänsten.

14.6. Användaren garanterar att Användaren kommer att agera i enlighet med av Binogi förmedlad Dokumentation, instruktioner och manualer för användning av Tjänsten.

15. Brott mot dessa användarvillkor

15.1. För det fall Användaren har begått ett väsentligt brott mot dessa Användarvillkor som inte rättats inom 30 dagar efter Användarens mottagande av skriftligt uppmärksammande av brottet från Binogi, kommer Binogi avsluta Användarens konto med omedelbar verkan.

16. Övrigt

16.1. Användaren får inte överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter och licenser som upplåtits eller överlåtits genom dessa Användarvillkor, utan föregående skriftligt samtycke från Binogi.

16.2. Binogi kan komma att överlåta och överföra rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa Användarvillkor, inklusive Användardata och eventuella Personuppgifter, vid varje tidpunkt i samband med försäljning (oavsett om det sker genom fusion, försäljning av tillgångar, aktieförsäljning eller på annat sätt) av (i) Binogi, (ii) Tjänsten eller (iii) en andel av Binogi eller Tjänsten som rimligen skulle kräva överlåtelse av dessa rättigheter eller skyldigheter. En eventuell transaktion som förändrar kontrollen över Binogi och/eller Tjänsten anses vara en överlåtelse under denna paragraf.

Vid överföring av Binogis rättigheter och skyldigheter till tredje part har Användaren rätt att säga upp avtalet mellan Binogi och Användaren inom en månad, från och med informering om förvärvet, skriftligen utan föregående meddelande.

17. Ändring av villkor

17.1. Binogi har rätt att ändra dessa allmänna villkor, så länge dessa ändringar är rimliga för Användaren. Användaren skall då informeras om detta.