Föreläsningar inom Språkprojektet

En grundsten i Språkprojektet är att vi genererar och delar kunskap inom vår gemenskap. Här publicerar vi ett axplock av de föreläsningar vi haft inom ramen för Språkprojektet.

Professor Emeritus Jim Cummins om Binogi som verktyg i ett språkutvecklande arbetssätt

Föreläsning från Språkprojektets medlemsmöte hösten 2023. Titel: Curriculum Access for Multilingual Learners: To What Extent Can Emerging Digital Technologies Accelerate Students’ Academic Progress?

Presentationen avser att besvara frågan kring hur digital teknik kan stötta och öka elevers akademiska progress. Perspektivet är utifrån forskning inom språkutveckling hos flerspråkiga elever och forskning om och för att utveckla Binogi som Jim Cummins lett under de senaste fem åren.

Cummins föreläsning här

Camilla Askebäck-Diaz inspiration till det digiloga arbetssättet

IT-pedagog, föreläsare och författare Camilla Askebäck Diaz ger en inspirerande föreläsning om hur du som lärare kan arbeta digilogt för att nyttja det bästa ur alla lärverktyg som finns tillgängliga i dagens skola. Välkomna att inspireras!

Camillas föreläsning hittar du här

AI i lärarens vardag - en möjlighet!

Via UR play kan du se Mats Larsnäs inspirerande föreläsning om vad AI kan göra för att underlätta för lärare i det dagliga arbetet. Hur kan man göra undervisningen mer kreativ med AI-verktyg? Läraren Mats Larsnäs berättar Därefter följer ett samtal om fördelar och utmaningar med AI, med Joke Palmkvist, ansvarig för Libers utgivning för högre utbildning, Felix Gyllenstig Serrao, utvecklingsledare på Göteborgsregionen, Ulrika Magnusson, förstelärare med inriktning betyg, bedömning och IKT, och Joakim Molander, utbildningsdirektör på Academedia. Moderator: Agri Ismail. Inspelat 28 september 2023 på Svenska mässan i Göteborg. Arrangör: Binogi Sverige.

Se URs program från Bokmässan här

Annika Agélii Genlott - Leda och driva långsiktigt hållbar och framgångsrik digitalisering

Vad krävs för att implementering av digitala lärmiljöer och digitala verktyg ska lyckas och få bäring i en pedagogisk kontext med grund i forskning och vetenskap? I december 2020 disputerade Annika med sin avhandling Designing för Transformational Change in school, om detta berättar Annika Agélii Genlott, Fil. dr. informatik.

Jim Cummins - Language Complexity in Curricula and textbooks

Språkforskaren Jim Cummins om komplexiteten i läromedel och läroplaner

Anna Martin-Bylund - Om att överbrygga avstånd i digital undervisning

Anna Martín Bylund, Dr i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet berättar om att överbrygga avstånd i digital undervisning.

Föreläsning från Språkprojektets medlemsmöte 15/10-21

Sandra Pilemalm - Nyanlända och flerspråkigas lärande i Burlövs kommun

I en av Språkprojektets medlemskommuner, Burlöv, hittar vi Sandra Pilemalm. Sandra är projektledare för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga elevers lärande i kommunen. Hon berättar bland annat om hur Burlövs kommun har lagt upp arbetet med de riktade insatserna och ger konkreta exempel. Ett sådant exempel är transspråkande där Studis filmer är en självklar del.

Gudrun Svensson - Om transspråkande

Gudrun Svensson är docent i Svenska som andraspråk och Universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Här delar hon generöst med sig av sina forskning inom transspråkande och inspirerar oss att ta tillvara på multilinguala möjligheter

Transspråkande i praktiken, Sandra Pileman

Sandra Pileman från Burlövs Kommun berättar om transspråkande i praktiken och transspråkande som en viktig del i all kunskapsutveckling. Konkreta tips från klassrummet med forskningsförankring.

"Att få lyckas i skolan är en demokratisk förutsättning. En lyckad skolgång fungerar som skyddsfaktor för barn och elever. Med hjälp av Binogi ges alla elever på Lidingö möjlighet att lyckas oavsett bakgrund."

danielbroman.jpg

Daniel Broman

Förvaltningschef

Lidingö stad

"Binogi har förenklat svåra teman för mig genom att sammanfatta allt viktigt i en film. Dessutom förklarar Binogi svåra begrepp och ger mig bättre förståelse för helheten av olika teman i skolan"

Mais-Jaobsen.jpg

Mais Joubsen

Elev, 15 år

Ryaskolan, Göteborg

"Binogi är ett mycket bra verktyg för alla elever, inte bara för nyanlända. Specialpedagoger och speciallärare som jag träffar lovordar verktyget då det ger eleverna möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Dessutom kan eleverna förbereda sig och repetera när och hur ofta de själva vill."

Michael-Ba-cklund.jpg

Mikael Bäcklund

Teamchef för Språkutvecklingsteamet och Skoldatateket

Helsingborg

Tomas Vågstedt - De Globala Målen i Klassrummet

Tomas Vågstedt från Nolaskolan i Örnsköldsvik har i många år framgångsrikt arbetat med att integrera de globala målen i sin undervisning. Han delar med sig av sina erfarenheter och metoder.

Se även Binogis forskningssamordnare Sofia Demetriades berätta om bakgrunden till Agenda 2030 och lyfta lokala och globala utmaningar och didaktiska perspektiv på hållbarhet och särskilt utgå från det fjärde globala målet: ”God utbildning”.

Tapio Liimataine - Digitalisering för demokratisk handlingskraft

Tapio Liimataine är utbildningschef i Knivsta Kommun, tidigare Biträdande utbildningschef för Lidingö Kommun. Här talar han om digitalisering som en demokratisk handlingskraft.

Per Lagergren - Multimodalt lärande: hur påverkas vi av ljud och röster

Komplexiteten i ljud. Vikten av att tal, musik och bakgrundsljud samspelar för att en film ska bli trovärdig och förmedla budskap.

Jim Cummins - The methodology in language and translanguaging

Jim Cummins är professor vid the Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto, där han verkar inom forskning kring språkutveckling och where he works on language development and läskunnighetsutveckling bland de med annat modersmål än engelska. År 1979 Cummins lanserade han begreppen BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) och CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) för att hänvisa till processer som hjälper en lärare att kvalificera en elevs språkkunskaper.

Binogi och Specialpedagogik - Pernilla Jonsson och Linda-Marie Nordenskjöld, Göteborg

Pernilla Jonsson(Specialpedagog) och Linda-Marie Nordenskjöld(Speciallärare) från Göteborg berättar hur de använder Binogi (tidigare Studi) för stöd och anpassningar i undervisningssituationen.

Fler föreläsningar och inspirerande filmer för att använda Binogi finner du även på vår YouTube-kanal

Bingogi Pedagogiskt forum